Selasa, 13 Desember 2011

Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia BIASA DI GUNAKAN

Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia
Mar-haba Halo
Ahlan-Wa-Sahlan Selamat datang
Shukran Terimakasih
Aasif Maaf
Afwan Permisi
Kam Berapa?
Na'am Ya
La Tidak
Mabruuk Selamat
Yamiin Kanan (arah)
Yasar Kiri
Ana Saya
Anta(p) / anti (w) Anda


Kalimat yang Sering Digunakan
Kalimat Artinya
As-salaam-alaikum Assalamu'alaikum (keselamatan atasmu (salam dalam Islam)
Kaifa-haluk? Bagaimana kabarmu?
Kam-is-sa'ah? Jam berapa sekarang?
Al-hamdu- lillah Alhamdulillah (sering digunakan sebagai jawaban untuk "bagaimana kabarmu?")
Ma'as-salama Selamat tinggal

http://arabicbimo.blogspot.com

ALIF LAM QOMARIA DAN SYAMSIYAH 2

Penerangan:
1. Huruf-huruf mad (ا، و، ي) tidak dibariskan (sebenarnya ia berbaris mati / sukun / ْ ).

2. Huruf-huruf tersebut hanya dikira sebagai huruf mad sekiranya:

2.i Sebelum huruf alif ( ا ) berbaris atas / fathah / فـَــتـْــحـَــة.
Contoh; الـْــبـَـابُ، الطـَّــالـِــبُ

2.ii Sebelum huruf wau ( و ) berbaris depan / dhammah / ضـَــمـَّــة
Contoh; الرَّسـُــولُ، الصـَّــابـُــونُ

2.iii Sebelum huruf ya ( ي ) berbaris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة
Contoh; الدِّيــكُ، الصـَّــدِيــقُ

Sila camkan, huruf-huruf alif, wau dan ya tidak dibariskan. Jika anda bertemu keadaan demikian, ketahuilah bahawa ia sebenarnya berbaris mati / sukun. Sila semak Al-Qur'an rasam Uthmani.

Sebelum ini kadang kala saya bariskan juga untuk mengelakkan kekeliruan. Cara menulis yang sebenar adalah seperti di atas.

3. Semua huruf terakhir berbaris hadapan kerana perkataan-perkataan di dalam jadual di atas belum digunakan di dalam ayat yang menyebabkan berlaku perubahan baris kerana kedudukannya di dalam ayat.

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.5 : Latihan 3 - ...
LinkWithin
Rabu, April 01, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jadual huruf dan contoh, latihan
pada jam: 8:04:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

*** Sila klik jadual di atas untuk melihat dengan lebih jelas

PENERANGAN:

(1) Penambahan ال di dalam sesuatu perkataan (isim - nama) akan membawa makna 'itu'.

Maka, jika diterjemahkan:

contoh:

بـَـيـْتٌ = rumah

الـْـبـَـيـْـتُ = rumah itu

(2) Ada terdapat 28 huruf hija'iyyah;

(2.i) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Qamariah. Tandanya ialah baris sukun @ mati ( ْ ) pada huruf lam.

(2.ii) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Syamsiah. Tandanya ialah baris syaddah @ sabdu ( ّ ) pada huruf selepas lam, manakala huruf lam pula tiada apa-apa baris.

(3) Seterusnya cuba perhatikan contoh alif lam Syamsiah berikut ini:

al-najmu --> an-najmu
al-rajulu --> ar-rajulu
al-diku --> ad-diku
al-samaku --> as-samaku

(Sila rujuk jadual yang tertera di atas)

(4) اَ لـْــبـَــيـْــت ُ + وَ = وَا لـْــبـَـيـْــتُ

al-baitu + wa = wal-baitu


wal-baitu (betul)
wa al-baitu (kurang tepat)


(huruf alif yang bertanda ص kecil di atasnya itu digelar sebagai ' hamzah wasal' iaitu:

--> Huruf alif akan dibaca seolah-olah berbaris di atas (fathah) sekiranya terletak pada awal ayat.

--> Sebaliknya tidak berbaris apa-apa jika berada pada pertengahan ayat sekalipun hanya didahului oleh huruf wau (وَ) yang bermakna 'dan'.

*** Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, tetapi setakat ini saya belum menjumpai key board yang mempunyai tanda ini.

(5) Contoh ayat:

الـْــقـَــلـَـمُ مـَــكـــسـُــورٌ - Pen itu patah. (dibaca; Al-qolamu maksuurun)

الـْــبـَــابُ مـَــفـْــتـُــوحٌ - Pintu itu terbuka. (dibaca; Al-baabu maftuuhun)

Tamrin / Latihan

اِقـْــرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيـًــا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية

Baca dan tulis perkataan-perkataan di bawah ini mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah:

Read and write the following keeping in mind the rules pertaining to solar and lunar letters:

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Selasa, Mac 24, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.
pada jam: 8:08:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Tamrin, latihan

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ

Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:

Read and write with the correct ending:

الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ


الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ

الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ*** Hukum asal - baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (fathah - فـَــتـْــحـَــة)

Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

....... ingat yang ini dulu. Baris huruf di akhir isim mesti baris depan

٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:

Fill in the blanks with suitable words:

Contoh jawapan:


٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر

Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:

Match the word in 'blue' with those in 'yellow':*** Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'

Kamus Pelajaran 3

Kandungan Pelajaran BAHASA/LUGHAH
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Rabu, Mac 11, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) Kamus 2/Perkataan Baru
pada jam: 4:21:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Dictionary, English, Jawi, Kamus, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'
Kamus Pelajaran 1
Kamus Pelajaran 2
Kamus 1 Pelajaran 3

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

3. http://www.e-alqamus.com.my/v4/utama.aspx

4. Daftar Ejaan Jawi: http://www.geocities.com/zainul64/


اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.
pada jam: 2:49:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Pelajaran kali ini sebenarnya sebagai penerangan awal tentang alif lam al-qamariah dan alif lam asy-syamsiah.

Cara mengenal:

alif lam al-qamariah : huruf lam berbaris sukun / mati

alif lam asy-syamsiah : huruf lam tiada apa-apa baris tetapi huruf selepasnya berbaris sabdu / syaddah ( ّّ )

نـَــجـْــمٌ : الــنـَّــجـْــمُ، رَجـُــلٌ : الــرَّجـُــلُ
دِيـْــكٌ : الــدِّيْــكُ، طـَــالـِــبُ : الــطـَّــالـِــبُ

Pembetulan: ٥- الــدِيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ
sepatutnya ditulis: ٥- الــدِّيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ

Tamrin, latihan

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ

Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:

Read and write with the correct ending:

الـْــبـَــاب . الــتـَّــاجـِــر . الــنـَّــجـْــم . الـْــقـَــمـَــر الــدِّيـْــك


الـْــمـَــاء الـسـَّــر ِيـْــر . الـْــبـَــيـْــت . الـْــمـَــسـْـجـِــد . الــرَّجـُــل


الــسُّــكـَّــر . الـْــوَرَق٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:

Fill in the blanks with suitable words:٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر

Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:

Match the word in 'blue' with those in 'yellow':*** Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 3 dan 4
pada jam: 10:12:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
٣- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ مـِــن الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ الـتـَّــالـِــيـَــةِ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang disediakan serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Fill in the blank with words given:

جـَــمـِــيـْــلٌ . وَسـِــخ ٌ . مـَــفـْــتـُــوْحٌ . حـَــارٌّ . ثـَــقـِــيـْــلٌ . خـَــفـِــيـْــفٌBerikut adalah contoh jawapan untuk soalan tamrin 4:

٤- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Nota: Perkataan pertama di dalam ayat mesti ada 'alif lam' contohnya:
الـْــبـَــيـْــتُ نـَــظـِــيـْــفٌ : Rumah itu bersih

Fill in the blank with suitable word:
Note: that the first word in the sentence should have 'alif lam' eg.
الـْــبـَــيـْــتُ نَــظـِــيـْــفٌ : The house is cleanRujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

http://arabicbimo.blogspot.com

ALIF LAM QOMARIA DAN SYAMSIYAH

٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:

المدرسة، فى المدرسة، فى البيت، البيت، الغرفة، الحمام، فى المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، فى المسجد
٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:

٣- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

١- الطالب فى الجامعة

٢- الرجال فى المسجد

٣- أين التاجر؟ هو فى الدكان

٤- القلم على المكتب

٥- أين زينب؟ هي فى الغرفة

٦- أين الورق؟ هو على المكتب

٧- أين المدرس؟ هو فى الفصل

٨- أين ياسر؟ هو فى المرحاض

٩- الشمس والقمر فى السماء

١٠- من فى الفصل؟
Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI (Microsoft Excel)
Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: فـِــى = ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1 - Kamus
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) ...
LinkWithin
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ' dan ' هـِــيَ', (Jawapan latihan)
pada jam: 11:05:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
تـَــمـْــر ِين

أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ

Berdasarkan gambar di sebelah, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.
Sila klik gambar untuk membesarkannya.

Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.4 : Latihan 2 -أ ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.7 : Latihan 4 - ...
LinkWithin
Selasa, Mei 05, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: هـُــوَ 'dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it' dan هـِــيَ'dia perempuan, ia betina / mu'annath, she, it
pada jam: 6:07:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Assalamualaikum. Anda masih ingat pelajaran Lughah yang lepas? Dalam pelajaran lalu kita telah belajar mengenai hukum isim yang 'majrur', iaitu huruf terakhir isim berbaris bawah kerana isim itu telah didahului atau dimasuki oleh partikel / huruf jar (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.)

Pelajaran kali ini masih kita pelajari masalah yang sama, cuma ada pertambahan sedikit, iaitu;

1. هـُــوَ 'dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it'.

2. هـِــيَ'dia perempuan, ia betina / mu'annath, she, it'

Dalam Bahasa Arab semua isim adalah samada muzakkar/lelaki/jantan atau mu'annath/perempuan/betina.

-> Isim muzakkar/lelaki/jantan disebut dengan kata ganti هُـوَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

In Arabic all nouns are either masculine or feminine.

-> A masculine noun is referred to by the pronoun هـُــوَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing.

Contoh:

Di manakah kanak-kanak itu? Where is the boy?
أ َيـْــن الـْــوَلـَــدُ؟


Dia di dalam masjid. He is in the mosque.

هـُــوَ فـِــى الـْــمـَــسـْــجـِــدِ


Di manakah buku itu? Where is the book?
أ َيـْــنَ الـْــكـِــتـَــابُ؟


Ia di atas meja. It is on the table.
هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــبِ


-->Isim mu'annath/perempuan/betina disebut dengan kata ganti هـِــيَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

-->a feminine noun is referred to by the pronoun هـِــيَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing

Contoh;

Dimanakah Aminah? Where is Aminah?
أ َيـْــنَ أ َمـِــيـنـَــة ُ؟


Dia berada di rumah. She is in the house.
هـِــيَ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ


Dimanakah jam itu? Where is the watch?
أ َيـْــنَ السـَّــاعـَــة ُ؟


Ia di atas katil. It is on the bed.
هـِــيَ عـَــلـَــى السـَّـر ِيرِ


*** Kebannyakan mu'annath/perempuan/betina diakhiri oleh huruf ta marbutah (ة) kecuali beberapa perkataan.

Most feminine nouns end with a round ta (ة) but there are some which do not have any ending

*** Isim mu'annath yang menunjukkan nama orang perempuan tiada tanwin / baris dua.

Contoh;

فـَــاطـِــمـَـة ُ، ز َيـْــنـَــبُ، آمـِــنـَــةُ


تـَــمـْــر ِين

أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ

Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.

١- أين الكتاب؟

٢- أين محمد؟

٣- أين الساعة؟

٤- أين ياسر؟

٥- أ َين آمنة؟

٦- أآمنة فى الغرفة؟

٧- أياسر فى المطبخ؟

٨- من فى الغرفة؟

٩- ومن فى الحمام؟

١٠- ماذا على المكتب؟

١١- ماذا على السرير؟


Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: فـِــى = ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.4 : Latihan 2 -أ ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Selasa, April 21, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.
pada jam: 8:00:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Assalamualaikum, bertemu lagi. Dalam pelajaran sebelum ini saya ada menerangkan bahawa hukum asal bagi isim adalah HURUF TERAKHIR MESTILAH BERBARIS HADAPAN (dhammah, ضـَــمَّــة, ُ / ٌ ).

Dalam istilah Bahasa Arab, perkataan yang berbaris hadapan pada huruf terakhirnya, adalah dalam keadaan (MARFU', مـَــرْفـُــوع).

Contoh; الـْــبـَــيـْـت ُ جـَــدِيــدٌ : Al-baitu jadiidun (Rumah itu baru)

Dalam pelajaran kali ini, kita akan didedahkan dalam keadaan bagaimanakah sesuatu isim itu akan BERBARIS BAWAH (kasrah, كـَــسـْــرَة) HURUF TERAKHIRNYA.

Sila perhatikan contoh-contoh di bawah ini:
Penerangan:

(i). Perkataan الـْــبـَــيـْــت ُ، الـْــمـَــسـْــجـِــدُ، الـْــمـَــكـْــتـَــبُ، السـَّــر ِيرُ

Berbaris hadapan / dhammah / ضـَــمـَّــة pada huruf yang terakhir (warna biru).
Perkataan-perkataan tersebut dalam keadaan Marfu' / مـَــرْفـُــوع

(ii). Ayat فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ، فـِــى الـْــمـَـسـْــجـِــدِ، عـَــلـَــى السـَّــر ِيرِ ِ، عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب

* Jika kita menaip terus ke entri ini dengan menggunakan font Arab kita akan menghadapi sedikit kesukaran ketika mahu meletakkan tanda bacaan pada penghujung ayat atau perenggan seperti titik, koma dan yang seumpamanya. Begitu juga ketika cuba meletakkan baris. Ia akan 'lari-lari'. .....tak terkejar.....Sebab itulah saya lebih suka gunakan powerpoint dan kemudian copy pastekan ke sini...... hoho...... itu rupanya rahsia dia.....

Jadi, untuk contoh no. (ii) ini adalah lebih jelas jika anda merujuk kepada jadual di atas, nak lebih jelas lagi, klik pada gambar itu.

Perkataan-perkataan no. (i) tadi telah berubah barisnya daripada berbaris hadapan ke baris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة.

MENGAPA????

Sebab, ada perkataan فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya.
فـِــى = di, di dalam
عـَــلـَــى = di atas

Perkataan-perkataan tersebut
(الـْــبـَــيـْــتِ، الـْــمـَــسـْــجـِــدِ، الـْــمـَــكـْــتـَــبِ، السـَّــر ِير)
Dalam keadaan MAJRUR kerana di dahului / dimasuki huruf jar (فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya)* Penerangan versi English, klik sini. Sila download (free) BAHASA/LUGHAH (1) Penerangan versi English.pdf, lihat halaman 7.

Tajuk berkaitan:
1. Pelajaran 3.7 Alif lam - Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
2. Pelajaran 3.8 Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
3. Pelajaran 3.5 jawapan latihan
4. Isim, feel, Huruf
5. Isim muzakkar dan isim mu'annath
6. Huruf alif, wau, ya tidak berbaris? Kenapa?
7. Alif lam = itu / the
8. Kamus pelajaran 3


Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: فـِــى = ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Jumaat, April 10, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan latihan
pada jam: 8:35:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa ArabPenerangan:
1. Huruf-huruf mad (ا، و، ي) tidak dibariskan (sebenarnya ia berbaris mati / sukun / ْ ).

2. Huruf-huruf tersebut hanya dikira sebagai huruf mad sekiranya:

2.i Sebelum huruf alif ( ا ) berbaris atas / fathah / فـَــتـْــحـَــة.
Contoh; الـْــبـَـابُ، الطـَّــالـِــبُ

2.ii Sebelum huruf wau ( و ) berbaris depan / dhammah / ضـَــمـَّــة
Contoh; الرَّسـُــولُ، الصـَّــابـُــونُ

2.iii Sebelum huruf ya ( ي ) berbaris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة
Contoh; الدِّيــكُ، الصـَّــدِيــقُ

Sila camkan, huruf-huruf alif, wau dan ya tidak dibariskan. Jika anda bertemu keadaan demikian, ketahuilah bahawa ia sebenarnya berbaris mati / sukun. Sila semak Al-Qur'an rasam Uthmani.

Sebelum ini kadang kala saya bariskan juga untuk mengelakkan kekeliruan. Cara menulis yang sebenar adalah seperti di atas.

3. Semua huruf terakhir berbaris hadapan kerana perkataan-perkataan di dalam jadual di atas belum digunakan di dalam ayat yang menyebabkan berlaku perubahan baris kerana kedudukannya di dalam ayat.

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Rabu, April 01, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jadual huruf dan contoh, latihan
pada jam: 8:04:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

*** Sila klik jadual di atas untuk melihat dengan lebih jelas

PENERANGAN:

(1) Penambahan ال di dalam sesuatu perkataan (isim - nama) akan membawa makna 'itu'.

Maka, jika diterjemahkan:

contoh:

بـَـيـْتٌ = rumah

الـْـبـَـيـْـتُ = rumah itu

(2) Ada terdapat 28 huruf hija'iyyah;

(2.i) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Qamariah. Tandanya ialah baris sukun @ mati ( ْ ) pada huruf lam.

(2.ii) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Syamsiah. Tandanya ialah baris syaddah @ sabdu ( ّ ) pada huruf selepas lam, manakala huruf lam pula tiada apa-apa baris.

(3) Seterusnya cuba perhatikan contoh alif lam Syamsiah berikut ini:

al-najmu --> an-najmu
al-rajulu --> ar-rajulu
al-diku --> ad-diku
al-samaku --> as-samaku

(Sila rujuk jadual yang tertera di atas)

(4) اَ لـْــبـَــيـْــت ُ + وَ = وَا لـْــبـَـيـْــتُ

al-baitu + wa = wal-baitu


wal-baitu (betul)
wa al-baitu (kurang tepat)


(huruf alif yang bertanda ص kecil di atasnya itu digelar sebagai ' hamzah wasal' iaitu:

--> Huruf alif akan dibaca seolah-olah berbaris di atas (fathah) sekiranya terletak pada awal ayat.

--> Sebaliknya tidak berbaris apa-apa jika berada pada pertengahan ayat sekalipun hanya didahului oleh huruf wau (وَ) yang bermakna 'dan'.

*** Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, tetapi setakat ini saya belum menjumpai key board yang mempunyai tanda ini.

(5) Contoh ayat:

الـْــقـَــلـَـمُ مـَــكـــسـُــورٌ - Pen itu patah. (dibaca; Al-qolamu maksuurun)

الـْــبـَــابُ مـَــفـْــتـُــوحٌ - Pintu itu terbuka. (dibaca; Al-baabu maftuuhun)

Tamrin / Latihan

اِقـْــرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيـًــا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية

Baca dan tulis perkataan-perkataan di bawah ini mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah:

Read and write the following keeping in mind the rules pertaining to solar and lunar letters:

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Selasa, Mac 24, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.
pada jam: 8:08:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Tamrin, latihan

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ

Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:

Read and write with the correct ending:

الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ


الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ

الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ*** Hukum asal - baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (fathah - فـَــتـْــحـَــة)

Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

....... ingat yang ini dulu. Baris huruf di akhir isim mesti baris depan

٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:

Fill in the blanks with suitable words:

Contoh jawapan:


٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر

Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:

Match the word in 'blue' with those in 'yellow':*** Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'

Kamus Pelajaran 3

Kandungan Pelajaran BAHASA/LUGHAH
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
Rabu, Mac 11, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) Kamus 2/Perkataan Baru
pada jam: 4:21:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Dictionary, English, Jawi, Kamus, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'
Kamus Pelajaran 1
Kamus Pelajaran 2
Kamus 1 Pelajaran 3

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

3. http://www.e-alqamus.com.my/v4/utama.aspx

4. Daftar Ejaan Jawi: http://www.geocities.com/zainul64/


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1 - Kamus
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.
pada jam: 2:49:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Pelajaran kali ini sebenarnya sebagai penerangan awal tentang alif lam al-qamariah dan alif lam asy-syamsiah.

Cara mengenal:

alif lam al-qamariah : huruf lam berbaris sukun / mati

alif lam asy-syamsiah : huruf lam tiada apa-apa baris tetapi huruf selepasnya berbaris sabdu / syaddah ( ّّ )

نـَــجـْــمٌ : الــنـَّــجـْــمُ، رَجـُــلٌ : الــرَّجـُــلُ
دِيـْــكٌ : الــدِّيْــكُ، طـَــالـِــبُ : الــطـَّــالـِــبُ

Pembetulan: ٥- الــدِيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ
sepatutnya ditulis: ٥- الــدِّيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ

Tamrin, latihan

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ

Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:

Read and write with the correct ending:

الـْــبـَــاب . الــتـَّــاجـِــر . الــنـَّــجـْــم . الـْــقـَــمـَــر الــدِّيـْــك


الـْــمـَــاء الـسـَّــر ِيـْــر . الـْــبـَــيـْــت . الـْــمـَــسـْـجـِــد . الــرَّجـُــل


الــسُّــكـَّــر . الـْــوَرَق٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:

Fill in the blanks with suitable words:٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر

Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:

Match the word in 'blue' with those in 'yellow':*** Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 3 dan 4
pada jam: 10:12:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
٣- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ مـِــن الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ الـتـَّــالـِــيـَــةِ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang disediakan serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Fill in the blank with words given:

جـَــمـِــيـْــلٌ . وَسـِــخ ٌ . مـَــفـْــتـُــوْحٌ . حـَــارٌّ . ثـَــقـِــيـْــلٌ . خـَــفـِــيـْــفٌBerikut adalah contoh jawapan untuk soalan tamrin 4:

٤- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Nota: Perkataan pertama di dalam ayat mesti ada 'alif lam' contohnya:
الـْــبـَــيـْــتُ نـَــظـِــيـْــفٌ : Rumah itu bersih

Fill in the blank with suitable word:
Note: that the first word in the sentence should have 'alif lam' eg.
الـْــبـَــيـْــتُ نَــظـِــيـْــفٌ : The house is cleanRujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورةAnda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.5 : Latihan 3 - ...
LinkWithin
Selasa, Mac 03, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) Kamus 1/Perkataan Baru
pada jam: 8:59:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Dictionary, English, Jawi, Kamus, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

Nota: Abaikan arahan 'Paparan lengkap'. Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih besar dan jelas.

Rujukan:

1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

3. http://www.e-alqamus.com.my/v4/utama.aspx

4. Daftar Ejaan Jawi: http://www.geocities.com/zainul64/


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3, ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1 - Kamus
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
LinkWithin
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 1 dan 2 Serta Soalan Tamrin / Latihan 3 dan 4
pada jam: 7:38:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
١- اقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ

Baca dan tulis perkataan-perkataan di bawah serta bariskan huruf terakhir setiap perkataan dengan betul.

Read and write the following word with the correct ending.

مَـــسـْــجـِــدٌ. الـْــمَــسـْــجـِدُ. الـْــمـَــاءُ. مـَـاءٌ

الـْـبـَــيـْــتُ. بـَــابٌ. قــَـلـَــمٌ. الـْــقــَــلـَــمُ

الـْــكـَـلـْــبُ. كــَـلـْـبٌ. قــَـمـِــيــْـصٌ. وَلـَـدٌ

الــْـحـَــجـَـرُ. الـْــوَلــَـدُ. حـِــمـَـارٌ. الــْـحـِــمـَارُ

الـْحـِــصـَــانُ. حـِــصـَــانٌ

مـَــسـْــجـِــدٌ masjidun (ada tanwin / baris dua).
الـْــمـَــسـْــجـِــدُ al-masjidu (tanpa tanwin / baris dua).

مـَــسـْــجـِــدٌ masjidun is with tanwin.
الـْــمـَــسـْــجـِــدُ al-masjidu has no tanwin.

٢- اقـْــرَأ ْ وَاكـْـتـُـــبْ

Baca dan tulis.
Read and write.
١- الـْــمـَــكـْــتـَــبُ مـَــكـْــسـُــوْرٌ

٢- الـْــمـُــدَرَّسُ جـَــدِيـْــدٌ

٣- الـْــقـَــمـِــيـْــصُ وَسـِــخٌ

٤-اللـَّــبـَــنُ بـَــار ِدٌ

٥- الـْــمـَــسـْــجـِــدُ مـَــفـْــتـُــوْحٌ

٦- الـْــحـَــجـَــرُ كـَــبـِــيـْــرٌ

٧- اللـَّــبـَــنُ بـَــار ِدٌ وَالـْــمـَــاءُ حـَــارٌّ

٨- الإمـَــامُ جـَــالـِــسٌ

٩- الـْــقـَــمـَـرُ بـَــعـِــيـْــدٌ

١٠- الـْــمـِــنـْــدِيـْــلُ نـَــظـِــيـْــفٌ
Pelajaran 3.3: http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2009/02/bahasa-pelajaran-33-alif-lam-tamrin.html


٣- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ مـِــن الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ الـتـَّــالـِــيـَــةِ


Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang disediakan serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Fill in the blank with words given:

جـَــمـِــيـْــلٌ . وَسـِــخ ٌ . مـَــفـْــتـُــوْحٌ . حـَــارٌّ . ثـَــقـِــيـْــلٌ . خـَــفـِــيـْــفٌ


٤- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Nota: Perkataan pertama di dalam ayat mesti ada 'alif lam' contohnya:
الـْــبـَــيـْــتُ نـَــظـِــيـْــفٌ : Rumah itu bersih

Fill in the blank with suitable word:
Note: that the first word in the sentence should have 'alif lam' eg.
الـْــبـَــيـْــتُ نَــظـِــيـْــفٌ : The house is clean
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.3 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
LinkWithin
Selasa, Februari 17, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.3 : ال (alif lam) Tamrin / Latihan 1 dan 2
pada jam: 1:44:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Latihan, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
١- اقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ

Baca dan tulis perkataan-perkataan di bawah serta bariskan huruf terakhir setiap perkataan dengan betul.

Read and write the following word with the correct ending.

مـــســـجـــد. الـــمــســـجـد. الـــمـــاء. مــاء

الــبـــيـــت. بـــاب. قـــلـــم. الـــقـــلـــم

الـــكــلـــب. كـــلــب. قـــمـــيـــص. ولــد

الـــحـــجــر. الـــولـــد. حـــمــار. الـــحـــمـار

الحـــصـــان. حـــصـــان


٢- اقـْــرَأ ْ وَاكـْـتـُـــبْ

Baca dan tulis.
Read and write.
١- الـْــمـَــكـْــتـَــبُ مـَــكـْــسـُــوْرٌ

٢- الـْــمـُــدَرَّسُ جـَــدِيـْــدٌ

٣- الـْــقـَــمـِــيـْــصُ وَسـِــخٌ

٤-اللـَّــبـَــنُ بـَــار ِدٌ

٥- الـْــمـَــسـْــجـِــدُ مـَــفـْــتـُــوْحٌ

٦- الـْــحـَــجـَــرُ كـَــبـِــيـْــرٌ

٧- اللـَّــبـَــنُ بـَــار ِدٌ وَالـْــمـَــاءُ حـَــارٌّ

٨- الإمـَــامُ جـَــالـِــسٌ

٩- الـْــقـَــمـَـرُ بـَــعـِــيـْــدٌ

١٠- الـْــمـِــنـْــدِيـْــلُ نـَــظـِــيـْــفٌ


Pelajaran 3.1:
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2009/02/bahasa-pelajaran-2-kata-nama-am-kata.html

Pelajaran 3.2:
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2009/02/bahasa-pelajaran-2-alif-lam.html


Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam ...
LinkWithin
Rabu, Februari 11, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.2 : ال (alif lam)
pada jam: 7:49:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Perhatikan contoh-contoh seterusnya. Anda akan mendapati bahawa isim hanya boleh menerima samada tanwin (baris dua) atau ال.


١- الـْــكـِــتـَــابُ جـَــدِيـْــدٌ وَالـْــقـَــلـَــمُ قـَــدِ يـْــمٌ

٢- الـْــحـِــمـَــارُ صـَــغـِــيـْــرٌ وَالـْــحـِــصـَــان ُ كـَــبـِــيـْــرٌ

٣- الـْــكـُــرْسـِــيّ ُ مـَــكـْــسـُـــوْرٌ

٤- الـْــمـِــنـْــدِيـْــلُ وَسـِــخٌ

٥- الـْــمـَــاءُ بـَــار ِدٌ

٦- الـْــقـَــمـَــرُ جـَــمـِــيـْــلٌ

٧- الــْــبـَــيـْــت ُ قـَــر ِيـْــبٌ وَالـْــمـَــسـْــجـِــدُ بـَــعـِــيـْــدٌ

٨- الـْــحـَـجـَــرُ ثــَــقـِــيـْــلٌ والـْــوَرَق ُ خـَــفـِــيـْــفٌ

٩- اللـَّــبـَــنُ حـَــارُّ

١٠- الـْــقـَــمـِــيـْــصُ نـَــظـِــيـْــفٌ


Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Anda mungkin juga meminati:
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam ...
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.1 : ال (alif lam)
LinkWithin
Isnin, Februari 02, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.1 : ال (alif lam)
pada jam: 10:48:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
Dalam Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang:

الإسم النكرة : Kata Nama Am
(contoh-contohnya adalah semua perkataan yang telah kita pelajari dalam Pelajaran 1 dan 2)
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/11/bahasa-pelajaran-1-kamus.html

الإسم المعرفة : Kata Nama Khas
Salah satu cara mengenalinya mudah saja iaitu dengan menambah 'ال' pada awal perkataan-perkataan tersebut.
Maka, jika diterjemahkan:

contoh:

بـَـيـْتٌ = rumah

الـْـبـَـيـْـتُ = rumah itu

Seterusnya sila perhatikan contoh-contoh berikut:


بـَـيـْـت ٌ : الـْــبـَــيـْــتُ

كـِــتـَــابٌ : الـْــكـِــتـَــابُ

قـَــلـَـمٌ : الـْــقـَــلـَـمُ

جـَــمـَــلٌ : الـْــجـَــمـَــلُ

الـْــقـَــلـَـمُ مـَــكـــسـُــورٌ

الـْــبـَــابُ مـَــفـْــتـُــوحٌ

الـْــوَلـَــدُ جـَــالـِــسٌ وَالـْــمـُــدَرِّسُ وَاقـِــفٌ


Sila manfaatkan kamus-kamus yang ada untuk mengetahui makna perkataan-perkataan di atas sebelum mykrk berikan nanti.

PERINGATAN!

'ال' dan tanwin (ً / ٍ / ٌ ) TIDAK BOLEH ada kedua-duanya dalam satu perkataan.
Sesuatu perkataan (isim) hanya boleh menerima samada 'ال' ATAU tanwin (ً / ٍ / ٌ )

ُ (baris satu hadapan)
ٌ (baris dua hadapan)
maaf jika agak mengelirukan. Masalah teknikal.

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Sabtu, Januari 17, 2009
VIDEO : اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Debat Dalam B.Arab
pada jam: 11:06:00 PM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: Video, اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab

Khamis, Januari 15, 2009
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 2 - Penerangan (versi English)
pada jam: 10:38:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
sila klik tajuk di atas untuk versi Bahasa Melayu.

LESSON 2 : الدَّرْسُ الثـَّـانـِـى


In this lesson, we learn the use of ذ َ ٰ لـِـكَ meaning "that", and وَ meaning "and", e.g.

This is a house and that is a mosque. هـَـٰـذ َا مـَــسـْــجـِــدٌ وَذ َ ٰ لـِـكَ بـَــيـْــتٌ

Note:

1. ذ َ ٰ لـِـكَ is pronounced ذ َا لـِـكَ but it is written without the alif.

2. وَ The word is written close to the following word.

Rujukan:


الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
KEY to Durus al-lughat al-'arabiyyah li ghair al-natiqina biha Part 1
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1 - Penerangan (versi English)
pada jam: 10:01:00 AM mengajar kerana mahu belajar: mykrk Labels: اللغة العربية : Lughah: Bahasa Arab
LESSON 1 : الدَّرْسُ الأ َوَّلُ

In this lesson we learn the following things:

What is this? = مـَــا هَـٰـذ َا؟
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-12-apakah-apa-ini.html

This is a book = هَـٰـذ َا كِتَابٌ
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-11-ini.html


Is this a house? = أهَـٰـذ َا بَـيـْـتٌ ؟
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-14-adakah-ini-latihan-2.html

Yes, this is a house = نـَــعـَــمْ، هَـٰـذ َا بَـيـْـتٌ
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-12-apakah-apa-ini.html


No, this is a mosque = لاَ،هَـٰـذ َا مَسْجِدٌ
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-15-latihan-3-baca-dan-tulis.html

Who is this? =مَــنْ هَـٰـذ َا؟
http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/10/pelajaran-16-siapakah-dia.html

Note:

1. هَـٰـذ َا is pronounced هَـاذ َا , but it is written without the first alif.

2. Arabic has no word corresponding to the English "is", i.e. Arabic has no copula,

3. There is no word in Arabic corresponding to "a" in English as in "this is a book". The n-sound at the end of the Arabic noun (kitfibu-n, baitu-n, masjidu-ri) is the Arabic indefinite article corresponding to the English "a"/ "an". This n-sound is called tanwin.

4. The particle أ placed at the beginning of a statement turns it into a question, e.g.

This is a house. هَـٰـذ َا بَــيـْــتٌ

Is this a house? أهَـٰـذ َا بَـيـْـتٌ ؟


Rujukan:

الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

http://arabicbimo.blogspot.com

SELAMAT MALAM

@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu'alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa 'alaikumussalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)
Hello; Peace upon you, too

@ لـَـيـْـلـَـتـُـكـُـمْ سـَـعـِـيـْـدَة
Selamat Malam!
Good night


& سـَـعـِـيـْدَة ٌ مُـبـَـارَكـَـة
Selamat Malam! (Malam yang penuh berkah, Insya Allah!)

@ كـَـيـْـف َ وَجـَـدْت َ الـْـعـَـمَــلَ فـِــى هَـٰـذ َا الـْـيـَـوْمِ؟
Bagaimana pekerjaan kamu hari ini?

& مُــتـْــعِــبٌ قـَــلِــيـْـلاً، ِلأ َنـَّـهُ كـَـثـِــيـْــرٌ
Sedikit meletihkan, kerana ianya banyak.

@ سـَـأ َكـُـوْنُ مــسـْــرُورٌ بـِــلِــقـَــائِــكَ غـَــدًا
Saya akan senang berjumpa dengan kamu besok!

& إن ْ شـَــاءَ اللهُ
InsyaAllah! (Mudah-mudahan Allah menghendakinya!)
God willing


http://arabicbimo.blogspot.com

TANYA JAWAB

a : كـَـيْـفَ حـَـالـُـكَ؟
Apa khabar (L)?
b: الـْـحـَـمْدُ لِلَِّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sEhat.
b : وَكـَـيـْـفَ حـَـالـُـكِ؟
Kamu (P) pula apa khabar?
a : الـْـحـَـمْـدُ لـِلَّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sehat.
c : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكـُمــَـا؟
Kamu berdua apa khabar?
a&b : الـْـحـَـمـْـدُ لـِـلـَّـهِ، نـَـحـْـن ُ بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah kami sihat.


http://arabicbimo.blogspot.com

SELAMAT PAGI

@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ

Assalamu'alaikum (Keselamatan / kesejahteraan atasmu!)

Hello; Peace upon you


Peace be upon you& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa'alaikumussalam (Dan keselamatan / kesejahteraan juga atasmu!)


Hello; Peace upon you, too


Peace be upon you. Response to the greeting above.

@ ِصـَـبـَـاحُ الـْـخـَـيْـر

Selamat pagi!


(pengucap pertama)


Good morning& صـَـبـَـاحُ النــُّــورِ

Selamat pagi!


(jawapan bagi ucapan "sobaahul khair" tetapi maknanya sama iaitu 'selamat pagi')
Good morning


@ كـَـيـْـف َ حـَـالـُـكَ يـَـا مـُـحـَـمـَّـدُ ؟

Bagaimana khabarmu hai Muhammad?


How are you Muhammad?
& بـِـخـَـيـْـر ٍ الـْـحـَـمـْـدُ لـِـلَّـهِ
Baik, alhamdulillah (segala puji bagi Allah).


Fine, by God's mercy.

وَ كـَـيـْـفَ أنـْـتَ ؟
Dan bagaimana khabarmu?


And you?

@ وَأنـَـا بـِـخـَـيـْـر ٍ أيـْـضـًـا

Dan saya juga baik.& ! مـَـسـْـرُورٌ بـِـلـِـقـَـائـِـكَ
Sangat senang (gembira ) berjumpa dengan kamu!


Nice to meet you!

@ عـَـفـْـوًا
Mudah-mudahan demikian.


Your welcome& ! مـَـعَ السـَّـلامَـةِ
Selamat berpisah!


Go without fear


Goodbye, Go in peace


(The one remaining)
@ ! إلـَـى الــلِّــقـَاءِ

Sampai jumpa lagi!
So long, until the next time /See you later


http://arabicbimo.blogspot.com

SELAMAT PETANG

@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu'alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa’alaikumssalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)
Hello; Peace upon you, too

@ مَـسـَـاءُ الـْـخـَـيْـر
Selamat Sore!
Good evening

& مَـسـَـاءُ الـْـنـُـور
Selamat Sore! (Sore yang penuh kebaikan!)
(Reply)

@ كـَـيـْـفَ كـُـلُّ شـَـىْءٍ عـِـنـْـدَكَ؟
Bagaimana segala sesuatu padamu?

& عـَـالٍ ، وَشـُـكـْـرًا
Sangat baik, terimakasih!

وَأ َنـْـتَ؟
Dan bagaimana dengan Kamu?

@ وَأ َنـَـا كـَـذ َالِــكَ
Dan saya demikian pula..

& فـَـرْحـَـانٌ بـِـمُـقـَـابَـلـَـتـِكَ مَـرَّة ً أ ُخـْـرَى
Senang bila dapat jumpa dengan kamu kembali!

@ إن ْ شـَــاءَ اللهُ
Insya Allah! (Semoga Allah menghendaki nya!)
God willing


http://arabicbimo.blogspot.com